Condiţii Generale de Asigurare

 

Condiţii generale de asigurare

valabile începând cu data de 01.04.2012

AGA International S.A, Filiala Austria, Pottendorfer Strase 25-27, 1120 Viena, Telefon: +40-21/312.22.36 – Fax: +40-21/312.22.38, E-mail: office.ro@mondial-assistance.at – www.mondial-assistance.ro

Date bancare: UNICREDIT TIRIAC BANK, SWIFT CODE – BACXROBU, cont : RO55 BACX 0000 0005 0977 4000 – RON

Tribunalul comercial Viena; Anuarul societăţilor comerciale FN 100329, Nr. registrului de prelucrare a datelor: 0465798; Nr. de identificare al impozitului pe cifra de afaceri: ATU 15366609

(Reasigurator Grazer Wechselseitige Versicherung AG)

Sunt valabile doar acele paragrafe din condiţiile generale de asigurare care se potrivesc pachetelor de asigurare alese.

Condiţii generale pentru toate ramurile domeniului.

I. Evenimentele asigurate.

Evenimentele asigurate specificate în ramurile individuale ale domeniului de asigurări sunt menţionate în mod taxativ. Este exclusă o extindere analogă asupra unor evenimente asemănătoare, nespecificate.

II. Intermediarii respectiv persoanele auxiliare.

Niciun intermediar nu este autorizat să promită o protecţie prin asigurare, care face excepţie de la condiţiile generale şi complementare de asigurare specificate, sau să întreprindă o evaluare a unei stări de fapt, care este angajantă pentru asigurător. Condiţiile suplimentare respectiv excepţiile sunt valabile numai dacă acestea sunt stabilite în scris şi dacă sunt redactate de către asigurător la nivel de firmă.

1. Persoanele asigurate / Excluderile.

1.1 Persoanele asigurate sunt persoanele indicate în poliţă, în măsura în care acestea au dovedit în momentul încheierii asigurării, că au domiciliul stabil în România, Elveţia, Liechtenstein sau într-un stat al Uniunii Europene de cel puţin şase luni. În ceea ce priveşte asigurarea pentru familie, în poliţă pot fi înscrişi nominal maximum 2 adulţi şi 5 copii minori,

independent de gradul de rudenie, ca persoane coasigurate.

1.2. Nu există protecţie prin asigurare pentru evenimentele care au legătură cu:

1.2.1 Îmbolnăviri psihice sau boli ale sistemului nervos (cu excepţia primei apariţii a bolii şi spitalizare după rezervare, respectiv după încheierea asigurării); transplanturi de organe (dializă); HIV+; handicapuri mintale sau corporale;

1.2.2 următoarele boli şi suferinţe persistente, aflate în corelaţie cu anularea călătoriei, întreruperea călătoriei şi cu cheltuielile de călătorie în străinătate, în măsura în care acestea au fost tratate în mod staţionar şi / sau ambulant în cadrul terapiilor în ultimele 12 luni înaintea încheierii asigurării: îmbolnăviri de inimă; apoplexie; cancer; diabet (tip 1 + 2); migrenă; scleroză multiplă.

2. Perioada de asigurare.

2.1 Domeniul cheltuielilor care privesc anularea călătoriei. Protecţia prin asigurare începe odată cu încheierea contractului de asigurare şi se sfârşeşte odată cu începerea călătoriei. Încheierea asigurării şi plata primei pentru pachetele de asigurări cu protecţia stornării trebuie să se efectueze în ziua rezervării călătoriei. În cazul în care încheierea asigurării se face mai târziu, vor fi asigurate numai acele evenimente, care au loc începând cu a 10-a zi după încheierea asigurării (excepţii: accident, deces, eveniment elementar). Dacă încheierea asigurării are loc într-un interval de timp mai scurt de 31 zile înaintea călătoriei, protecţia de stornare va fi acordată numai dacă încheierea asigurării şi rezervarea călătoriei se vor face concomitent.

2.2 În cazul celorlalte ramuri ale domeniului, protecţia prin asigurare intră în vigoare numai dacă prima a fost plătită înaintea începerii călătoriei şi durează din momentul începerii călătoriei, care este cunoscut în momentul încheierii asigurării, până în momentul sfârşitului călătoriei; cel mult în funcţie de perioada de călătorie aleasă conform tarifului. Dacă data emiterii poliţei şi începutul asigurării sunt identice, protecţia prin asigurare începe la ora 0:00 a zilei următoare.

3. Domeniul de valabilitate al asigurării.

Asigurarea este valabilă în domeniul de valabilitate convenit, în afara României respectiv în afara statului de reşedinţă (în care se află domiciliul) / excepţie: asigurarea pentru bagaje este valabilă şi în România, în afara domiciliului şi locului de muncă permanent.

4. Suma asigurată.

Suma asigurată a fiecărei ramuri a domeniului delimitează toate serviciile pentru evenimentele asigurate, care au loc pe parcursul perioadei de asigurare. În cazul în care protecţia prin asigurare este valabilă pentru mai multe călătorii, suma asigurată respectivă reprezintă acoperirea maximă pentru toate daunele care se creează pe parcursul perioadei de asigurare (excepţie: asigurarea anuală) în cadrul unei ramuri a domeniului (anularea călătoriei, bagajele de călătorie, cheltuielile de sănătate, etc.).

5. Pretenţiile faţă de terţi.

Toate serviciile de asigurare sunt subsidiare, acest lucru însemnând că ele vor fi prestate numai în măsura în care nu se pot obţine compensaţii (despăgubiri) din alte asigurări (de exemplu asigurări private, asigurări sociale).

6. Evenimentele neasigurate.

Pe lângă excluderile generale de la protecţia prin asigurare specificate mai jos, sunt valabile în mod suplimentar, în fiecare ramură a domeniului, şi alte excluderi speciale.

6.1. Protecţia prin asigurare nu există în cazul evenimentelor:

6.1.1 care sunt pricinuite premeditat sau din culpă gravă de către persoana asigurată;

6.1.2 care au legătură directă sau indirectă cu acţiuni de revoltă, războaie, acte teroriste de orice fel;

6.1.3 care sunt provocate de greve;

6.1.4 care sunt provocate datorită actelor de violenţă, care se află în corelaţie cu adunări sau manifestaţii (demonstraţii) publice, în măsura în care persoana asigurată participă activ la acestea;

6.1.5 care sunt declanşate ca urmare a sinuciderii sau tentativei de sinucidere a persoanei asigurate sau a membrilor familiei acesteia;

6.1.6. care sunt provocate ca urmare a dispoziţiilor autorităţilor publice;

6.1.7 care sunt cauzate în mod direct sau indirect ca urmare a influenţei radiaţiilor ionizante, în sensul legii referitoare la protecţia împotriva radiaţiilor în varianta valabilă la momentul respectiv, sau care sunt cauzate de energia nucleară;

6.1.8 în care persoana asigurată suferă leziuni ca urmare a consumului de alcool, stupefiante sau medicamente, respectiv în cazul întreruperii sau renunţării la o terapie prescrisă;

6.1.9 care intervin în cadrul concursurilor sportive motorizate (raliuri) şi în cadrul antrenamentelor necesare acestor sporturi;

6.1.10 care au intervenit sau care erau de aşteptat încă din momentul încheierii asigurării, respectiv al rezervării sau începerii călătoriei. Acest lucru este valabil şi în cazul bolilor (suferinţelor) survenite înainte de încheierea contractului;

6.1.11 care intervin ca urmare a epidemiilor şi epidemiilor generalizate;

6.1.12 în care persoana asigurată începe călătoria în ciuda avertismentelor din partea Ministerului de Externe, aceasta nefiind întreruptă (oprită) imediat;

6.1.13 care sunt cauzate direct sau indirect de catastrofe naturale, fenomene seismice sau intemperii.

6.2 Pierderile suvenirurilor achiziţionate în concedii nu se compensează.

7. Comportamentul în cazul daunelor.

Pe lângă obligaţiile generale specificate mai jos sunt valabile, în fiecare ramură a domeniului, şi alte obligaţii speciale. În afara libertăţii asigurătorului de plată a compensaţiilor, persoana asigurată este obligată:

7.1 să menţină paguba la un nivel cât mai redus posibil şi să evite cheltuielile inutile;

7.2 să-l informeze pe asigurător în mod direct cu privire la paguba respectivă şi să urmeze indicaţiile acestuia;

7.3 să prezinte şi să demonstreze paguba conform adevărului. Persoana asigurată trebuie să acorde orice informaţie utilă şi să permită asigurătorului accesul la facturile şi actele justificative originale. Se va verifica mărimea şi cauza pretenţiei în discuţie;

7.4 să păstreze în forma corectă şi în termenul acordat pretenţiile faţă de terţi şi să cedeze drepturile de plată către asigurător;

7.5 să anunţe imediat, daunele care au fost cauzate pe baza unor fapte culpabile. Situaţia reală se va prezenta în mod exact oficiului competent pentru servicii care privesc siguranţa, indicându-se totodată şi proporţia daunelor, iar anunţul se va certifica;

7.6 să predea asigurătorului în original mijloacele doveditoare, că: procesele-verbale ale poliţiei, adeverinţele ghidului de călătorie, facturile emise de medici si spitale, certificatele de cumpărături, etc.

8. Centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore.

În cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă, persoana asigurată poate solicita ajutor prin centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore, în cadrul condiţiilor generale. Centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore va lua deciziile cu privire la alegerea şi executarea măsurilor de ajutor corespunzătoare. Dacă centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore nu este înştiinţată imediat, pretenţiile cu privire la plata compensaţiei pentru domeniile: întreruperea călătoriei, călătoria specială de întoarcere, călătoria în străinătate, asigurarea de sănătate, asigurarea contra accidentelor, nu există.

9. Pierderea pretenţiilor referitoare la plata compensaţiilor. Există o libertate a asigurătorului de plată a compensaţiilor:

9.1 dacă persoana asigurată face în mod intenţionat declaraţii false cu prilejul cazului asigurat, dacă persoana asigurată ascunde circumstanţe esenţiale pentru cazurile referitoare la daune sau dacă persoana asigurată falsifică mijloacele doveditoare, chiar dacă prin acest lucru nu i-au fost create prejudicii asigurătorului.

10. Când plăteşte asigurătorul suma de despăgubire (compensaţia)?

10.1 Dacă în legătură cu cazul asigurat au fost intentate anchete sau demersuri judiciare de către instituţiile oficiale, scadenţa va interveni abia după ce acestea se vor încheia.

10.2 După finalizarea investigaţiilor şi obţinerea documentelor necesare pentru stabilirea evenimentului asigurat şi a valorii sumei totale de compensat, plata compensaţiei este scadentă după 2 săptămâni.

Cheltuieli care privesc renunţarea la călătorie.

1. Cheltuielile asigurate.

1.1 Cheltuielile asigurate sunt cheltuielile de stornare din aranjamentul de călătorie (de voiaj) datorate contractual la o stornare în momentul începerii evenimentului asigurat. Cheltuielile suplimentare ale unei stornări ulterioare nu vor fi restituite.

1.2 Rezervarea biletelor de avion, la preţul net, taxele de vânzare a biletelor: max. 110 RON (la preţuri mai mari de 2 860 RON – max. 10% din valoarea totală). Pentru alte rezervări unde se percep taxe asiguratului: max. 110 RON/persoană, respectiv 220 RON pe călătorie, cu condiţia ca taxele şi tarifele convenite să apară pe confirmarea rezervării şi nu depăşesc suma asigurată.

1.3 Nu se aplică.

1.4 Ce participare personală suportă persoana asigurată?

La pachetele care depăşesc suma de 66 000 RON pe persoană sau 132 000 RON pe familie, se va percepe în caz de daună o participare personală de 20% din valoarea daunei care depăşeşte această suma de 66 000 RON, respectiv 132 000 RON.

2. Evenimentele asigurate.

2.1 Îmbolnăvirea gravă bruscă, suportarea injecţiilor (numai în cazul injecţiilor prescrise), vătămarea cauzată de un accident sau decesul persoanei asigurate. O îmbolnăvire este considerată a fi gravă, dacă din aceasta rezultă în mod imperios incapacitatea de a călători şi de a munci. Se face referire la excluderile specificate la punctul 1.2 al condiţiilor generale de asigurare, valabile pentru toate ramurile domeniului.

2.2 O înrăutăţire a unei suferinţe (boli) cronice existente a persoanei asigurate, echivalentă cu cele menţionate la punctul 2.1. Se face referire la excluderile specificate la punctul 1.2 al condiţiilor generale de asigurare, valabile pentru toate ramurile domeniului.

2.3 Sarcina persoanei asigurate, dacă aceasta a fost constatată şi confirmată medical după încheierea asigurării şi rezervarea călătoriei.

2.4 Concedierea neaşteptată de către angajator.

Protecţia prin asigurare nu există în cazul concedierii sau al rezilierii de comun acord a relaţiei de serviciu şi nici în cazul renunţării la călătorie din cauza situaţiilor excepţionale de serviciu.

2.5 Concentrarea pentru serviciul militar de bază sau pentru serviciul civil în locul serviciului militar.

2.6 Înaintarea acţiunii de divorţ de către partenerul de căsătorie al persoanei asigurate.

2.7 În cazul în care daunele elementare sau furturile prin spargere influenţează grav proprietatea persoanei asigurate, iar în urma acestor evenimente prezenţa persoanei asigurate este indispensabilă.

2.8 Nepromovarea unei clase terminale sau a bacalaureatului.

2.9 Îmbolnăvirea gravă bruscă, vătămarea gravă cauzată de un accident sau decesul uneia dintre următoarele persoane: partenerul de căsătorie, tovarăşul de viaţă (buletin de înscriere în evidenţa populaţiei de 3 luni), părinţii (părinţii vitregi, socrii, bunicii), copiii (copiii vitregi, gineri, nepoţii), fraţii şi surorile, cumnaţii, cumnatele sau una dintre persoanele specificate nominal în poliţă (pe poliţă poate fi doar o singură persoană specificată. Pentru poliţele colective, începând cu 16 persoane, nu mai poate fi introdusă nicio persoană de risc pe călătorie). Pentru persoanele menţionate mai sus sunt valabile excluderile specificate la punctul 1.2.1 al condiţiilor generale de asigurare, care sunt valabile pentru toate ramurile domeniului. Înrăutăţirea unei suferinţe (boli) existente în momentul încheierii asigurării a persoanelor sus-menţionate precum şi nevoia de îngrijire (întreţinere) nu constituie un eveniment asigurat.

2.10 În cazul a pană la 7 persoane specificate într-o poliţă, care au rezervat împreună o călătorie, este vorba despre un caz asigurat chiar şi în situaţia în care unul dintre motivele menţionate de la punctul 2.1 până la punctul 2.9 intervine numai pentru una dintre aceste 7 persoane.

3. Evenimentele neasigurate.

Pe lângă excluderile specificate în cadrul condiţiilor generale de asigurare pentru toate ramurile domeniului, protecţia prin asigurare nu există:

3.1 dacă agenţia de turism se retrage din contract;

3.2 în cazul evenimentelor şi bolilor condiţionate de abuzul de alcool şi droguri;

3.3 dacă un eveniment sau o suferinţă (boală) a intervenit sau era de aşteptat încă din momentul încheierii asigurării sau rezervării călătoriei;

3.4 în cazul operaţiilor planificate sau în perspectivă, termenelor de operaţii amânate sau intervenţiilor medicale;

3.5 dacă din cauza întârzierii unui proces de vindecare sau a unei terapii călătoria nu poate fi începută;

3.6 în cazul aprobării unui tratament.

4. Comportamentul în cazul daunelor.

Pe lângă obligaţiile specificate pentru toate ramurile domeniului în cadrul condiţiilor generale de asigurare sunt valabile, în afara libertăţii asigurătorului de plată a compensaţiei, următoarele:

4.1 După începutul evenimentului asigurat bazat pe cauze de sănătate, trebuie ca oficiul pentru rezervări (biroul de voiaj) şi asigurătorul să fie informaţi în scris în termen de 48 ore, respectiv 2 zile lucrătoare. Acest lucru este necesar pentru a oferi asigurătorului posibilitatea de a contacta un medic de încredere în vederea evaluării daunei.

4.2 Persoana asigurată este obligată să se conformeze fără întârziere ordinului de consultare de către un medic de încredere.

4.3 Asigurătorului i se vor transmite următoarele documente:

- certificatul de asigurare (poliţa);

- formularul referitor la daune completat în întregime;

- confirmarea rezervării din partea organizatorului de călătorii;

- factura stornării şi rezumatul grafic al stornării din partea organizatorului de călătorii;

- documentele medicale detaliate, inclusiv antecedentele medicale referitoare la cazul de boală (de exemplu fisa pacientului, documentele tratamentelor medicale, constatările);

- certificatul medical din partea unui medic al casei de asigurări (adeverinţa lipsei de la serviciu pe caz de boală);

- paşaportul mamă-copil;

- certificatul de deces, certificatul de rudenie (de exemplu certificatul de căsătorie, certificatul de naştere);

- dovada unei coabitări (convieţuiri) pe baza unui buletin de înscriere în evidenţa populaţiei;

- cererea de divorţ / preavizul de concediere / ordinul de concentrare pentru serviciul militar, etc.

- informaţiile referitoare la şcolarizare, diploma de absolvire, diploma de bacalaureat.

Întreruperea călătoriei.

1. Cheltuielile asigurate.

1.1 Cheltuielile pentru serviciile de călătorie rezervate şi nefolosite (de exemplu hotelul, maşina închiriată, circuitul).

Ziua de lucru respectiv ziua producerii evenimentului asigurat este considerată ca fiind zi de călătorie sau zi de chirie folosită.

1.2 Eventualele restituiri sau despăgubiri (compensări), care se efectuează direct către persoana asigurată, vor fi scăzute din pretenţiile sale la Mondial Assistance conform punctului 1.1.

1.3 Nu vor fi compensate costurile pentru o călătorie de întoarcere.

2. Evenimentele asigurate.

2.1 Evenimentele care pun în pericol siguranţa corporală a persoanei asigurate în locul unde aceasta îşi efectuează concediul şi din a căror cauză călătoria nu mai poate fi continuată. Sunt, de asemenea, asigurate şi evenimentele de la punctul 6.1.7 şi 6.1.13 din condiţiile generale de asigurare, dacă siguranţa corporală a persoanei asigurate se află în pericol.

2.2 Evenimentele specificate în capitolul „Cheltuieli care privesc renunţarea la călătorie” la punctele 2.1, 2.2, 2.7 şi 2.9, datorită cărora se întrerupe călătoria.

3. Evenimentele neasigurate.

Sunt valabile excluderile specificate în condiţiile generale de asigurare pentru toate ramurile domeniului precum şi cele specificate în domeniul cheltuielilor care privesc renunţarea la călătorie.

4. Comportamentul în cazul daunelor.

Pe lângă obligaţiile specificate pentru toate ramurile domeniului în cadrul condiţiilor generale de asigurare sunt valabile, în afara libertăţii asigurătorului de plată a compensaţiei, următoarele:

4.1 Dacă centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore nu este înştiinţată imediat, pretenţiile cu privire la plata compensaţiei nu există.

4.2 Asigurătorului i se vor trimite următoarele documente:

- certificatul de asigurare (poliţa);

- confirmarea rezervării din partea organizatorului de călătorii;

- confirmarea întreruperii călătoriei din partea închirietorului / ghidului de călătorie;

- confirmarea organizatorului de călătorii cu privire la serviciile de călătorie, care nu pot fi restituite;

- confirmarea medicală (cu numele pacientului, diagnosticul precum şi cu datele referitoare la tratament) din partea medicului de la faţa locului, care a dispus în scris întreruperea călătoriei, precum şi din partea medicului, care a preluat continuarea tratamentului în România;

- certificatul de deces;

- alte certificate oficiale;

- certificatul medical din partea unui medic al casei de asigurări (adeverinţa lipsei de la serviciu pe caz de boală).

Cheltuielile care privesc călătoria de întoarcere cu regim special.

1. Cheltuielile asigurate.

Sunt asigurate:

1.1 cheltuielile suplimentare care privesc călătoria de întoarcere în cazul în care aceasta se face prematur sau cu întârziere de către persoana asigurată şi de către membrii însoţitori asiguraţi ai familiei sale (maximum 2 adulţi şi 5 copii minori) din străinătate spre România, în funcţie de tipul şi calitatea călătoriei rezervate şi asigurate, în măsura în care călătoria de întoarcere a fost cuprinsă în aranjamentul asigurat;

1.2 cheltuielile de transfer a unei persoane asigurate decedate pe parcursul călătoriei.

2. Evenimentele asigurate.

2.1 Evenimentele care pun în pericol siguranţa corporală a persoanei asigurate în locul unde aceasta îşi efectuează concediul şi din a căror cauză călătoria nu mai poate fi continuată. Sunt, de asemenea, asigurate şi evenimentele de la punctul 6.1.7 şi 6.1.13 din condiţiile generale de asigurare, dacă siguranţa corporală a persoanei asigurate se află în pericol.

2.2 Evenimentele specificate în capitolul „Cheltuieli care privesc renunţarea la călătorie” la punctele 2.1, 2.2, 2.7 şi 2.9.

3. Evenimentele neasigurate.

Sunt valabile excluderile specificate în condiţiile generale de asigurare pentru toate ramurile domeniului precum şi cele specificate în domeniul cheltuielilor care privesc renunţarea la călătorie.

4. Comportamentul în cazul daunelor.

Pe lângă obligaţiile specificate pentru toate ramurile domeniului în cadrul condiţiilor generale de asigurare sunt valabile, în afara libertăţii asigurătorului de plată a compensaţiei, următoarele:

4.1 Dacă centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore nu este înştiinţată imediat, pretenţiile cu privire la plata compensaţiilor nu există.

4.2 Asigurătorului i se vor trimite următoarele documente:

- certificatul de asigurare (poliţa);

- confirmarea rezervării din partea organizatorului de călătorii;

- confirmarea medicală (cu numele pacientului, diagnosticul precum şi cu datele referitoare la tratament) din partea medicului de la faţa locului, care a dispus în scris întreruperea călătoriei, precum şi din partea medicului, care a preluat continuarea tratamentului în România;

- certificatul de deces;

- alte certificate oficiale;

- certificatul medical din partea unui medic al casei de asigurări (adeverinţa lipsei de la serviciu pe caz de boală);

- biletele călătoriei de întoarcere cu regim special, cartea de îmbarcare, etc., toate în original.

Asigurarea medicală de sănătate şi asigurarea contra accidentelor pentru călătoriile în străinătate.

1. Evenimentele asigurate.

1.1 Conform sumei de acoperire a pachetului de asigurări rezervat sunt asigurate următoarele:

- cheltuielile de tratament pentru prima îngrijire (primul ajutor) şi pentru combaterea imediată a durerilor;

- transportul bolnavului respectiv transportul spre casă, cheltuielile de căutare şi de salvare (recuperare);

- invaliditatea;

- transferul în caz de deces la bolile acute şi accidentele survenite la persoana asigurată pe parcursul călătoriei în străinătate.

1.2 Dacă nu există o asigurare socială în România, sau dacă acţiunea de prezentare a documentelor de către persoana asigurată eşuează, se va scade din suma de restituire pentru cheltuielile de sănătate o participare personală de 20%. În cazul unei prestaţii anticipate se va solicita, ca această participare personală să fie restituită.

1.3 Costurile medicale care au legătură cu accidente survenite în urma practicării sporturilor de iarnă sunt preluate exclusiv în cadrul produsului „Asigurarea sporturilor de iarnă – Wintersports”.

2. Ce se consideră a fi un accident?

Se consideră a fi un accident, în sensul contractului, un eveniment independent de voinţa persoanei asigurate, care acţionează brusc, mecanic, din exterior asupra corpului său şi care are ca urmare vătămarea corporală sau decesul persoanei asigurate. De asemenea, sunt considerate a fi accidente următoarele:

2.1 entorsele, fracturile de muşchi şi de ligamente;

2.2 otrăvirile sau intoxicaţiile, înghiţirea sau inhalarea de substanţe, lichide sau gaze otrăvitoare sau toxice;

2.3 înecul.

3. Cheltuielile asigurate / plăţile de compensaţii care trebuie efectuate.

3.1 În cazul unui accident sau a unei îmbolnăviri acute, care survine în străinătate, sunt asigurate cheltuielile necesare pentru medic, pentru transportul bolnavului, pentru internarea în spital şi pentru medicamente.

3.2 Cheltuielile pentru transportul medical unic al bolnavului, necesar tratamentului staţionar respectiv ambulant, la cel mai apropiat spital din străinătate şi înapoi la locul de cazare.

3.3 Cheltuielile de recuperare, de căutare şi de salvare.

3.4 Transportul de urgenţă / transportul spre casă.

3.4.1 Transportul spre casă în caz de necesitate medicală (inclusiv cu aeroambulanţa, dacă este necesar).

Dacă îngrijirea medicală de la faţa locului nu este suficientă şi dacă persoana asigurată este capabilă de a fi transportată cu acordul medicului de la faţa locului, care a efectuat tratamentul, precum şi cu acordul liderului medical al Mondial Assistance, Mondial Assistance preia organizarea şi efectuarea transportului spre casă.

3.4.2 Transportul spre casă fără necesitate medicală (excl. aeroambulanţa).

La dorinţa persoanei asigurate sau la dorinţa asigurătorului, în cazul unei spitalizări staţionare mai lungă de 3 zile, persoana asigurată va fi transportată acasă, în cazul în care capacitatea de călătorie a persoanei respective este confirmată din punct de vedere medical şi dacă transportul poate fi efectuat fără aeroambulanţă.

3.4.3 Transportul acasă se efectuează spre ţara de reşedinţă a asiguratului. Configuraţia concretă a transportului spre casă va fi aleasă de către asigurător în funcţie de necesitatea medicală.

3.4.4 În cazul în care persoana asigurată obţine cheltuielile transportului de urgenţă ca şi compensaţie din partea unei terţe părţi, sau organizează ea însăşi transportul, pretenţia cu privire la transportul de urgenţă şi la transportul spre casă nu există. Dacă va fi totuşi efectuat un transport, persoana asigurată va ceda către Mondial Assistance toate pretenţiile faţă de alţi asigurători.

3.5 Cheltuielile suplimentare pentru deplasarea unui membru al familiei.

În cazul unei spitalizări mai lungi de 5 zile, Mondial Assistance preia la dorinţa persoanei asigurate cheltuielile călătoriei tur-retur (cu excepţia cheltuielilor de cazare) ale unei persoane apropiate persoanei asigurate, care se deplasează la locul spitalizării, sau cheltuielile de cazare respectiv de modificare a unei rezervări (în funcţie de tipul şi calitatea călătoriei rezervate şi asigurate) ale unei persoane asigurate însoţitoare, în cazul unei călătorii de întoarcere efectuate cu o întârziere de până la o săptămână. Cheltuielile pentru aceste servicii sunt preluate doar în condiţiile în care acestea sunt organizate de către Mondial Assistance.

3.6. După repatrierea cu aeroambulanţa (pct.3.4) asiguratului i se acordă posibilitatea să renunţe la pretenţiile incluse la capitolul „Întreruperea călătoriei” şi să repete cererea de călătorie în formă de un voucher de călătorie pană la valoarea pachetului rezervat înainte de călătorie (max. 4.000 RON).

4. Invaliditatea şi decesul în urma unui accident.

4.a. Invaliditate.

În cazul invalidităţii se restituie compensaţia calculată conform principiilor de mai jos, dacă vătămarea sănătăţii persoanei asigurate persistă după un an de la accident. Compensaţia se calculează conform gradului de invaliditate şi sumei asigurate convenite. Totalul serviciilor de asigurare pentru mai multe părţi ale corpului sau pentru mai multe organe este limitat cu suma asigurată.

4.a.1. Grade de invaliditate în cazul pierderii complete sau în cazul incapacităţii complete de folosire:

- braţul începând de la articulaţia scapulo-humerală a umărului 70%

- braţul până deasupra articulaţiei cotului 65%

- braţul dedesubtul articulaţiei cotului sau unei mâini 60%

- degetul mare 20%

- degetul arătător 10%

- alt deget al mâinii 5%

- piciorul până deasupra mijlocului coapsei 70%

- piciorul până la mijlocul coapsei 60%

- piciorul până la mijlocul gambei 50%

- degetul mare al piciorului 5%

- alt deget al piciorului 2%

- pierderea vederii la un ochi 30%

- pierderea vederii ambilor ochi 100%

- în măsura în care puterea vizuală a celuilalt ochi s-a pierdut deja înaintea începerii cazului asigurat 60%

- pierderea auzului unei urechi 15%

- pierderea auzului ambelor urechi 60%

- în măsura în care auzul celeilalte urechi s-a pierdut deja înaintea începerii cazului asigurat 30%

- pierderea simţului gustului 5%

4.a.2. În cazul pierderii parţiale sau în cazul incapacităţii parţiale de folosire va fi luat în considerare un grad de invaliditate redus în mod corespunzător.

4.a.3. În cazurile nespecificate mai sus, stabilirea gradului de invaliditate se va face cu sprijinul procentelor de mai sus.

4.a.4. O agravare a consecinţelor accidentului ca urmare a deficienţelor corporale existente înaintea încheierii contractului nu dă dreptul la o valoare mai mare a compensaţiei pentru invaliditate. Dacă bolile şi infirmităţile existente deja înaintea accidentului au influenţat consecinţele accidentului, valoarea compensaţiei pentru invaliditate va fi redusă corespunzător gradului bolii sau a infirmităţii respective.

4.b. Decesul.

4.b.1. Dacă persoana asigurată decedează ca urmare a unuia dintre accidentele specificate mai sus sau în decurs de cinci ani de la accident din cauza consecinţelor acestuia, asigurătorul va compensa suma de deces convenită. În cazul lipsei unei alte dispoziţii scrise a persoanei asigurate, plata sumei de deces se efectuează către moştenitorii legali după prezentarea unui act care confirmă dreptul de primire (certificat de predare a moştenirii, certificat de atribuire a succesiunii). Din compensaţia pentru cazul de deces se vor scade plăţile efectuate pentru invaliditatea permanentă datorată aceluiaşi eveniment.

4.b.2. Dacă decesul condiţionat de accident survine în decurs de un an de la accident, pretenţia cu privire la plata compensaţiei pentru cazul de invaliditate nu există.

4.b.3. Dacă persoana asigurată decedează în urma unei cauze străine de accident şi dacă a existat deja pretenţia cu privire la plata compensaţiei în caz de invaliditate, această compensaţie va fi plătită în funcţie de gradul de invaliditate stabilit pe baza ultimelor constatări medicale.

5. Când plăteşte asigurătorul compensaţia pentru invaliditate permanentă?

Îndată ce asigurătorului i-au parvenit documentele necesare pentru certificarea evoluţiei accidentului şi a consecinţelor acestuia, precum şi documentele referitoare la încheierea tratamentului necesar pentru aprecierea invalidităţii, asigurătorul este obligat să declare în termen de trei luni, dacă persoanei asigurate i se recunoaşte vreo pretenţie de compensaţie precum şi valoarea acesteia.

6. Durata asigurării.

Dacă datorită consecinţelor accidentului sau îmbolnăvirii în străinătate persoana asigurată se află în incapacitatea de a fi transportată acasă, obligaţia de plată a compensaţiei încetează la 2 luni după survenirea evenimentului asigurat.

7. Cum se calculează compensaţia asigurătorului, dacă cheltuielile de însănătoşire sunt asigurate altundeva?

Dacă pentru cheltuielile de însănătoşire (sănătate) există mai multe asigurări la societăţi concesionate, aceste cheltuieli vor fi compensate numai o singură dată.

8. Evenimentele neasigurate.

Pe lângă excluderile specificate în cadrul condiţiilor generale de asigurare pentru toate ramurile domeniului, protecţia prin asigurare nu există pentru:

8.1 tratamentele de sănătate şi celelalte măsuri prescrise medical, care constituie prilej de călătorie respectiv a căror necesitate a fost cunoscută sau era de aşteptat înaintea încheierii asigurării sau începerii călătoriei;

8.2 folosirea modalităţilor de însănătoşire locale (de exemplu cure);

8.3 curele de supleţe (slăbire) sau de înfrumuseţare;

8.4 evenimentele datorate stărilor de oboseală sau extenuare;

8.5 sarcinile, naşterile, întreruperile de sarcină sau tratamentele ca urmare a măsurilor contraceptive;

8.6 tratamentele dentare conservante sau pe bază de proteză respectiv tratamentele, care nu servesc primei îngrijiri (primului ajutor) pentru combaterea imediată a durerilor;

8.7 mijloacele ajutătoare (de exemplu ochelarii, protezele, etc.)

8.8 injecţiile, certificatele şi expertizele medicale;

8.9 evenimentele care survin pe parcursul exercitării unei activităţi profesionale manuale sau în cadrul serviciului militar;

8.10 consultaţiile de control, tratamentele ulterioare, suplimentare, postoperatorii şi terapiile;

8.11 cheltuielile suplimentare pentru clasele sau serviciile speciale din spital (de exemplu telefonul, televizorul, etc.);

8.12 cheltuielile persoanei asigurate sau ale persoanelor însoţitoare pentru telefoane, respectiv taxi;

8.13 cheltuielile suplimentare de cazare la hotel sau cheltuielile persoanelor însoţitoare (cu excepţia punctului 3.5);

8.14 cheltuielile de carantină;

8.15 tratamentele de însănătoşire şi transportul retur al bolnavului în corelaţie cu abuzul de alcool sau droguri;

8.16 vătămarea sănătăţii cauzată de zborul cu orice tip de aparat de zbor cu excepţia situaţiei în care persoana asigurată utilizează ca pasager de zbor un avion omologat pentru traficul aerian;

8.17 sporturile extreme, săriturile cu paraşuta sau cu mijloace asemănătoare, excursiile montane extreme fără un ghid alpin brevetat (la o înălţime de peste 6.000 m şi care nu sunt excursii organizate) sau activităţile sportive în ape sălbatice;

8.18 conducerea autovehiculelor, dacă persoana asigurată nu deţine permisul de conducere prescris;

8.19 scufundările fără a deţine un certificat de aptitudini (de calificare) pentru adâncimea corespunzătoare;

8.20 decesul sau invaliditatea, dacă acestea survin abia la 5 ani după accident.

9. Comportamentul în cazul daunelor.

Pe lângă obligaţiile specificate pentru toate ramurile domeniului în cadrul condiţiilor generale de asigurare sunt valabile, în afara libertăţii asigurătorului de plată a compensaţiei, următoarele:

9.1 Persoana asigurată este obligată să solicite cât mai curând posibil ajutorul medical şi să urmeze prescripţiile medicului în oricare din cazurile, care ar putea presupune o pretenţie la plata compensaţiilor.

9.2 Înştiinţarea imediată a centralei pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore în cazul spitalizării, respectiv în cazul îmbolnăvirilor, care necesită de mai multe ori un tratament ambulant. În cazul în care înştiinţarea nu se face, iar cheltuielile depăşesc 1320 RON, asigurătorul îşi rezervă dreptul de a efectua o scădere în funcţie de valoarea costurilor validate.

9.3 Decesele trebuie anunţate imediat, chiar dacă accidentul a fost deja anunţat. Acest lucru este necesar, pentru ca înainte de înmormântare să poată fi făcută o autopsie.

9.4 Persoana asigurată este obligată să se conformeze fără întârziere ordinului de consultare de către un medic de încredere.

9.5 Asigurătorului i se vor trimite următoarele documente:

- certificatul de asigurare (poliţa);

- confirmarea rezervării din partea organizatorului de călătorii;

- raportul medical cu numele pacientului, diagnosticul, datele referitoare la tratament, durata şi gradul incapacităţii de muncă, respectiv durata şi gradul invalidităţii;

- factura medicală şi factura de spitalizare în original, conţinând numele pacientului, data naşterii, precum şi diagnosticul şi datele referitoare la tratament;

- constatările medicale, pe baza cărora se confirmă necesitatea transportării bolnavului;

- alte facturi sau acte justificative originale solicitate în vederea compensaţiei;

- certificatul de deces.

Asigurarea pentru bagajele de călătorie.

1. Evenimentele asigurate.

Sunt asigurate obiectele cu caracter personal luate cu sine la începerea călătoriei sau obiectele personale necesare, achiziţionate pe parcursul călătoriei, sub rezerva următoarelor circumstanţe:

- în cazul furtului sau jafului, dacă în termen de 48 ore s-a făcut o înştiinţare poliţienească la oficiul competent pentru siguranţă;

- în cazul deteriorării, dacă se dovedeşte influenţa străină vinovată a unui terţ;

- în cazul pierderii în timpul transportului efectuat în sfera de influenţă a unui terţ, dacă există o certificare a cauzatorului;

- în cazul livrării cu întârziere la locul în care se efectuează concediul de către o firmă de transport din domeniul circulaţiei publice, care a fost însărcinată cu efectuarea transportului.

2. Definirea obiectelor de valoare.

Obiectele de valoare sunt în special:

2.1 obiectele prelucrate cu sau din metale preţioase, pietre preţioase sau perle;

2.2 ceasurile, podoabele, blănurile şi obiectele din piele;

2.3 aparatele electrice, electronice şi optice, împreună cu accesoriile, în special echipamentele de fotografiere, filmare, echipamentele audio-video şi calculatoarele (computerele) de orice tip.

3. Cheltuielile asigurate.

Sub rezerva punctului 6, se asigură:

- valoarea actuală (a se vedea punctul 4) în cazul pierderii sau distrugerii complete, însă maximum preţul de achiziţie din momentul cumpărării obiectului respectiv;

- cheltuielile de reparaţie în cazul obiectelor deteriorate, în măsura în care acestea nu depăşesc valoarea actuală minus valorile reziduale, însă maximum preţul de achiziţie din momentul cumpărării obiectului respectiv minus valoarea reziduală;

- cheltuielile necesare neapărat noilor achiziţii în cazul livrării cu întârziere a bagajelor (a se vedea punctul 6.7).

4. Valoarea actuală.

Valoarea actuală corespunde preţului de achiziţie al obiectelor asigurate minus devalorizarea ca urmare a vechimii şi folosirii.

4.1 Valoarea actuală se calculează după cum urmează:

4.1.1 cu certificat de valoare şi de proprietate:

- 0-. an = 100%

- .-1 an 80%

- fiecare an următor minus 10%

4.1.2 fără certificat de valoare şi de proprietate:

- 0-. an 80%

- .-1 an 70%

- fiecare an următor început 10%

4.2 În cazul aparatelor electronice va fi luată în considerare o devalorizare mai mare, în funcţie de progresul tehnic.

4.3 În cazul obiectelor cosmetice, parfumurilor, medicamentelor, articolelor de consum, se calculează valoarea actuală minus 50%.

5. Evenimentele asigurate sub anumite condiţii.

5.1 Obiectele de valoare conform punctului 2 sunt asigurate numai în cazul în care:

- sunt transportate şi păstrate în siguranţă sub pază personală (contact corporal sau vizual), astfel încât sustragerea acestora de către terţi să nu fie posibilă fără rezistenţa acestora la împotrivirea persoanei asigurate;

- sunt predate spre păstrare, pe baza unei dovezi (de exemplu buletin de păstrare), unui serviciu de adăpost sau unei garderobe supravegheate;

- sunt păstrate într-un spaţiu închis, neaccesibil oricui, utilizându-se toate dispozitivele de siguranţă (seifuri, dulapuri). Genţile de orice tip, trusele sau casetele pentru articole de înfrumuseţare şi farduri, casetele pentru podoabe, valizele sau alte obiecte asemănătoare nu sunt considerate a fi spaţii sigure de păstrare. În oricare din cazuri, tipul păstrării trebuie să corespundă valorii bunului (de exemplu seiful). Dacă obiectul de valoare nu poate fi păstrat în siguranţă, acoperirea prin asigurare nu există.

5.2 Obiectele de valoare conform punctului 2 nu sunt asigurate în timpul transportului efectuat de către un terţ sau la furturile din autoturisme.

5.3 Echipamentele sportive şi mijloacele de transport de orice tip sunt asigurate numai în timpul transportului de către o firmă de transport din domeniul circulaţiei publice. Vă rugăm să luaţi în considerare excluderile conform punctului 7.3.

5.4 Furturile din autovehicule sau ambarcaţiuni sunt asigurate numai dacă se demonstrează că au avut loc în intervalul de timp dintre orele 6:00 si 21:00. Excepţie face furtul dintr-un autovehicul parcat într-un garaj supravegheat. O altă condiţie este ca bagajul de călătorie să se afle în portbagaj, iar acesta să fie bine încuiat. În cazul în care nu există portbagaj, păstrarea trebuie să se efectueze în aşa fel, încât să nu fie observată din exterior.

5.5 Furturile din rulotele (vehiculele-locuinţă) aflate în afara locului de campare nu sunt asigurate.

6. Plăţi de compensaţii limitate.

6.1 Cheltuielile de reprocurare a documentelor şi cecurilor oficiale maximum 10% din suma asigurată.

6.2 Mijloacele ajutătoare de vedere (ochelarii şi lentilele de contact) şi alte aparate ajutătoare de forma protezelor (de exemplu cărucioarele pe role, aparatele auditive, etc.) maximum 20% din suma asigurată.

6.3 Prejudiciile ca urmare a efracţiei (cu excepţia valizelor) maximum 10% din suma asigurată,

6.4 Telefoanele mobile: suma plătită realmente pentru telefon – maximum 220 RON.

6.5 Pentru totalul obiectelor de valoare asigurate conform punctului 2 la 50% din suma asigurată.

6.6 Pentru totalul obiectelor asigurate, în cazul furtului din autovehicul, la 50% din suma asigurată.

6.7 Pentru noile achiziţii neapărat necesare, respectiv pentru taxele de împrumut, în cazul în care livrarea bagajelor la locul în care se efectuează concediul se face cu o întârziere mai mare de 12 ore, la 10% din suma asigurată. În cazul livrării cu întârziere a bagajelor la aeroportul ţării de origine nu se plătesc compensaţii. Cheltuielile pentru predarea cu regim special, respectiv pentru preluarea bagajului livrat cu întârziere, nu pot fi preluate.

6.8 Dacă bagajul respectiv va fi declarat definitiv ca pierdere, se va scade din plata compensaţiei compensaţia plătită mai înainte pentru noile achiziţii făcute la locul concediului. Cheltuielile pentru taxi şi convorbiri telefonice nu sunt asigurate.

7. Evenimentele neasigurate.

Pe lângă excluderile specificate în cadrul condiţiilor generale de asigurare pentru toate ramurile domeniului, protecţia prin asigurare nu există pentru:

7.1 numerar, bancnote, cărţi de credit, bilete de călătorie, colecţii de timbre sau monezi, certificate şi documente de valoare, metale preţioase, pietre preţioase detaşate, mărfuri comerciale şi obiecte cu valoare predominant artistică şi diletantă (sentimentală), scule şi aparate respectiv obiecte, care servesc exercitării unei meserii, instrumente muzicale, accesorii, scule şi piese de schimb pentru autovehicule, aparate medicale, arme, programe (software) pentru prelucrarea electronică a datelor, cartele de valoare respectiv bonificaţii sau credite de convorbiri pentru telefoanele mobile, taxe de blocare sau cheltuieli pentru reînştiinţări în cazul pierderii telefonului mobil;

7.2 obiectele de pe sau din vehiculele şi ambarcaţiunile neîncuiate, genţile sau valizele de pe motociclete sau biciclete şi conţinutul acestora, în măsura în care aceste genţi / valize au fost lăsate pe vehicul;

7.3 maşini, locuinţe mobile, rulote (vehicule-locuinţă), ambarcaţiuni cu motor sau cu pânze, aparate şi echipamente sportive începând de la o valoare totală de 2200 RON (cu excepţia pachetelor de asigurări pentru călătorii destinate practicării golfului), motociclete, vehicule aeriene, deltaplanuri, parapante, zmee, precum şi accesoriile respectiv piesele de schimb şi echipamentele (dotările) speciale ale acestora;

7.4 pagube datorate premeditării sau neglijenţei (imprudenţei);

7.5 pagube datorate ambalării sau păstrării nesatisfăcătoare sau defectuoase;

7.6 pagube datorate uitării, lăsării în părăsire, mutării, pierderii sau scăpării;

7.7 pagube datorate uzurii precum şi pagubele cauzate de alimente alterate, de lichide scurse şi de influenţe ale agenţilor atmosferici (intemperii);

7.8 pagube cauzate în mod direct sau indirect de evenimente cum ar fi războaiele, revoltele, tâlhăriile, dispoziţiile din partea autorităţilor şi grevele;

7.9 pagube, care sunt acoperite de o altă asigurare;

7.10 pagube consecutive datorate evenimentului respectiv (de exemplu taxele de blocare pentru mijloacele de plată sau pentru telefoanele mobile).

8. Comportamentul în cazul daunelor.

Pe lângă obligaţiile specificate pentru toate ramurile domeniului în cadrul condiţiilor generale de asigurare sunt valabile, în afara libertăţii asigurătorului de plată a compensaţiei, următoarele:

8.1 Pagubele care survin în timpul păstrării la loc sigur de către firma de transport sau de către serviciul de adăpost trebuie semnalate imediat acestuia. De asemenea, trebuie solicitată o descriere cu privire la pagubele survenite.

8.2 În cazul pagubelor, care nu au fost recunoscute (observate) imediat din exterior, transportatorului trebuie să i se solicite imediat după descoperire, să inspecteze şi să certifice pagubele respective. Trebuie respectate termenele de reclamaţie şi de revendicare ale firmelor.

8.3 Asigurătorului i se vor trimite următoarele documente:

- certificatul de asigurare (poliţa);

- confirmarea rezervării din partea organizatorului de călătorii;

- formularul de daune (pagube) pentru bagajele de călătorie completat în întregime, cu specificarea conţinutului bagajului şi cu menţionarea vechimii, mărcii şi preţului de achiziţie (certificatul de valoare respectiv facturile în original, dacă acestea există);

- înştiinţarea poliţienească în original din partea oficiului competent pentru siguranţă în caz de jaf sau furt;

- comunicarea originală a pagubelor din partea liniei aeriene respectiv din partea transportatorului în cazul producerii unei pagube sau în cazul livrării cu întârziere a bagajului (confirmarea definitivă a pierderii de către linia aeriană, respectiv de către transportator va fi eliberată cel târziu la 90 zile după producerea pagubei);

- facturile originale, respectiv actele justificative originale ale cumpărăturilor în compensaţie;

- biletul de avion, respectiv cartea de îmbarcare în original.

Asigurarea de răspundere civilă privată pentru călătorii:

1. Evenimentele asigurate.

Este vorba despre un eveniment asigurat în cazul în care persoana asigurată provoacă un prejudiciu obiectelor sau persoanelor străine pe parcursul călătoriei, fiind astfel obligată să plătească despăgubiri. Aceste evenimente se pot produce datorită:

1.1 pericolelor vieţii de toate zilele, cu excepţia pericolelor unei activităţi industriale, profesionale sau comerciale;

1.2 atitudinii (comportamentului) în utilizarea bicicletelor;

1.3 exercitării activităţilor sportive în mod neprofesionist (cu excepţia vânătorii);

1.4 utilizării ocazionale a ambarcaŃiunilor electrice si cu panze;

1.5 atitudinii (comportamentului) în utilizarea vehiculelor de apă, care nu sunt acţionate cu motor;

1.6 utilizării spaţiilor de locuit şi a altor spaţii închiriate în scopuri private.

2. Prejudiciile (pagubele) provocate persoanelor şi obiectelor.

2.1 Uciderea, vătămarea corporală sau vătămarea sănătăţii oamenilor.

2.2 Deteriorarea sau distrugerea obiectelor corporale.

3. Cheltuielile / compensaţiile asigurate.

3.1 Îndeplinirea obligaţiilor de despăgubire ale persoanei asigurate datorită prejudiciilor (pagubelor) provocate unei persoane sau unui obiect în urma unui eveniment asigurat, pe baza dispoziţiilor legale de răspundere civilă rezultate din conţinutul dreptului civil (dreptului privat).

3.2 Cheltuielile constatării şi apărării unei obligaţii de despăgubire susţinute de către un terţ.

4. Care prejudicii (pagube) sunt asigurate în anumite condiţii?

Pretenţia îndreptăţită de despăgubire există în afara frontierelor României numai în cazul în care solicitantul poate executa în averea (capacitatea) persoanei asigurate.

5. Evenimentele neasigurate.

Pe lângă excluderile specificate în cadrul condiţiilor generale de asigurare pentru toate ramurile domeniului, protecţia prin asigurare nu există:

5.1 în cazul în care investigarea şi reglementarea pagubelor sau îndeplinirea altor obligaţii ale Mondial Assistance este împiedicată de către autorităţile de stat, de către terţi sau de către persoanele asigurate;

5.2 în cazul pretenţiilor ilegale şi în cazul acţiunilor premeditate respectiv din culpă gravă;

5.3 în cazul obligaţiilor de despăgubire rezultate din prejudiciile provocate de către persoana asigurată sau de către persoanele care au acţionat în numele acesteia ca urmare a atitudinii (comportamentului) în utilizarea vehiculelor şi aparatelor aeriene şi a autovehiculelor de orice tip;

5.4 în cazul prejudiciilor (pagubelor) pe care persoana asigurată şi le provoacă ei însăşi sau membrilor familiei sale (partenerului de căsătorie, tovarăşului de viaţă, părinţilor, părinţilor vitregi, socrilor, bunicilor, copiilor, copiilor vitregi, ginerilor, nepoţilor, fraţilor, surorilor, cumnaţilor, cumnatelor, unchilor, mătuşilor, unei persoane specificate nominal în poliţă sau unei persoane asigurate pe baza aceluiaşi contract de asigurare);

5.5 în cazul prejudiciilor provocate de către persoana asigurată în cadrul unui concurs sportiv;

5.6 în cazul prejudiciilor provocate datorită uzurii sau solicitării excesive;

5.7 în cazul pagubelor provocate obiectelor, pe care persoana asigurată le-a împrumutat, le-a închiriat, le-a arendat sau le-a luat în păstrare;

5.8 în cazul pagubelor provocate în urma poluării (murdăririi) sau tulburării mediului înconjurător;

5.9 în cazul pagubelor provocate la sau cu obiecte, care se datorează utilizării, transportării, prelucrării sau altor activităţi întreprinse cu acestea;

5.10 cazul transmiterii unei boli de către persoana asigurată.

6. Comportamentul în cazul daunelor.

Pe lângă obligaţiile specificate pentru toate ramurile domeniului în cadrul condiţiilor generale de asigurare, asiguratul este obligat, în afara libertăţii asigurătorului de plată a compensaţiei,

6.1 să-l împuternicească pe avocatul desemnat (apărător, asistent juridic), să-i ofere toate informaţiile necesare şi să-i cedeze purtarea procesului în nume propriu;

6.2 să-l împuternicească pe asigurător în cadrul obligaţiilor care îi revin, să-i furnizeze toate explicaţiile şi declaraţiile pe care le consideră a fi corespunzătoare scopului;

6.3 Dacă persoana asigurată se află în imposibilitatea de a solicita la timp instrucţiunile asigurătorului, ea trebuie să întreprindă din proprie iniţiativă, în termenul prescris, toate procedurile procesuale care au fost dispuse.

6.4 Persoana asigurată nu este îndreptăţită să recunoască (să admită) în totalitate sau parţial o pretenţie (revendicare) fără acordul asigurătorului.

Cheltuielile suplimentare pentru călătorii efectuate cu întârziere:

1. Sosirea cu întârziere la destinaţia de vacanţă.

1.a. Evenimentele asigurate.

Pierderea fără vină a avionului / plecarea din port a ambarcaţiunii în cadrul aranjamentului de călătorie rezervat:

• datorită întârzierii dovedite a mijlocului de transport public (de exemplu tren, taxi), în măsura în care la alegerea mijlocului de transport a fost calculat timpul optim de deplasare, spre aeroport sau spre port.

• datorită unui accident în cazul deplasării private la aeroport / port cu autoturismul particular.

1.b. Evenimentele neasigurate.

Pe lângă excluderile specificate în cadrul condiţiilor generale de asigurare pentru toate ramurile domeniului, protecţia prin asigurare nu există;

• dacă un eveniment se datorează condiţiilor meteorologice (intemperiilor);

• în cazul traficului supraaglomerat (de exemplu staţionări, blocaje sau cozi de maşini).

1.c. Cheltuielile asigurate.

Sunt asigurate cheltuielile pentru plecarea directă, cu întârziere, spre locul în care se efectuează concediul, conform tipului şi calităţii călătoriei rezervate şi asigurate; în cazul cel mai extrem cheltuielile de zbor fictive la clasa turist pentru plecarea directă spre locul în care se desfăşoară concediul.

2. Sosirea cu întârziere pe aeroportul/gara ţării de origine.

2.a. Evenimentele asigurate.

Este vorba despre un caz asigurat, dacă sosirea rezervată pe aeroportul / în gara ţării de origine are loc cu întârziere, fapt care poate fi dovedit, şi dacă datorită acestui lucru călătoria de întoarcere de la aeroport / din gară spre localitatea de domiciliu este imposibil de a fi efectuată conform planului iniţial fără a fi necesară înnoptarea.

2.b. Cheltuieli asigurate.

Vor fi compensate cheltuielile pentru o călătorie cu taxiul (maximum 50 km), care este necesară datorită indisponibilităţii unui mijloc de transport public, respectiv cheltuielile suplimentare necesare pentru înnoptare, inclusiv întreţinere / pensiune (maximum 440 RON de persoană).

3. Comportamentul în cazul daunelor.

Pe lângă obligaţiile specificate pentru toate ramurile domeniului în cadrul condiţiilor generale de asigurare sunt valabile, în afara libertăţii asigurătorului de plată a compensaţiei, următoarele:

Asigurătorului i se vor trimite următoarele documente:

- certificatul de asigurare (poliţa);

- confirmarea rezervării din partea organizatorului de călătorii;

- confirmarea din partea liniei aeriene respectiv din partea transportatorului cu privire la întârziere, inclusiv descrierea cauzelor;

- biletul de avion original, cartea de îmbarcare, biletul de tren;

- biletul de avion pentru dus nefolosit respectiv biletele de călătorie nefolosite;

- biletul de avion pentru dus nou-cumpărat respectiv cartea de îmbarcare;

- înştiinţarea poliţienească în caz de accident respectiv raportul poliţienesc cu privire la accident;

- factura originală pentru călătoria înlocuitoare spre casă şi pentru cheltuielile de înnoptare şi întreţinere / pensiune.

Serviciile de asistenţă.

1. Obiectul serviciilor de asistenţă.

Condiţia pentru prestarea serviciilor de asistenţă este ca persoana asigurată sau o persoană autorizată de aceasta să înştiinţeze imediat, în cazul producerii cazului asigurat, centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore (personal, prin telefon, fax sau e-mail). Asigurătorul prestează serviciile de asistenţă specificate mai jos în următoarele cazuri de urgenţă, care survin persoanei asigurate pe neaşteptate în timpul călătoriei:

1.1. Boală / accident.

1.1.1 Tratamentul ambulant.

Centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore informează, la cerere, cu privire la posibilitatea îngrijirii medicale ambulante, însă nu stabileşte contactul cu însuşi medicul.

1.1.2. Spitalizarea.

În cazul în care persoana asigurată se îmbolnăveşte sau suferă un accident, în urma căruia ea trebuie tratată staţionar într-un spital,

- centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore stabileşte, printr-un medic însărcinat de aceasta, contactul cu medicul de familie şi cu medicii care fac tratamentul la faţa locului,

- medicul însărcinat se îngrijeşte pe parcursul spitalizării de transmiterea de informaţii între medicii participanţi la acest caz,

- centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore informează, la cererea persoanei asigurate, membrii familiei acesteia.

1.2. Deces.

Asigurătorul organizează, la alegere, transferul persoanei decedate până la locul de înmormântare din România sau înmormântarea acesteia la faţa locului.

1.3. Pierderea mijloacelor de plată a călătoriei.

În cazul pierderii mijloacelor de plată a călătoriei, centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore stabileşte contactul cu banca de acasă. Dacă este necesar, centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore ajută la transmiterea către persoana asigurată a unei sume puse la dispoziţie de către banca de acasă.

1.4. Pierderea documentelor de călătorie.

În cazul pierderii documentelor de călătorie, centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore ajută la procurarea documentelor de călătorie înlocuitoare.

1.5. Măsuri de urmărire penală.

În cazul în care persoana asigurată este arestată sau ameninţată cu închisoarea, centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore ajută la aducerea unui avocat şi a unui translator precum şi la procurarea unei eventuale cauţiuni.

Condiţiile pentru asistenţa la domiciliu (home-assistance).

1. Centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore.

Pentru a putea solicita serviciile asistenţei la domiciliu (home-assistance), trebuie ca centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore să fie informată imediat. Ca urmare a informării, centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore determină toate măsurile necesare, in special stabilirea contactelor necesare cu meseriaşii, cu serviciile pentru fabricarea cheilor şi cu alţi prestatori publici sau particulari de servicii.

O situaţie de urgenţă este în cazul:

- unei prejudicieri persistente a calităţii vieţii persoanei asigurate;

- măsurilor necesare în mod direct în scopul respingerii unei pagube grave.

2. Persoanele asigurate.

Protecţia prin asigurare există pentru persoana asigurată şi pentru persoanele care convieţuiesc împreună cu aceasta (domiciliul comun).

3. Domeniul de valabilitate al asigurării

Protecţia prin asigurare este valabilă pentru domiciliile principale şi secundare utilizate de beneficiarul asigurării, aflate pe teritoriul României.

4. Când este valabilă asigurarea?

Pretenţia cu privire la plata compensaţiilor în domeniul asistenţei la domiciliu (home-assistance) există pe toată durata de valabilitate a contractului de asigurare.

5. Serviciile compensate.

5.1 Serviciile meşteşugăreşti.

Centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore organizează pentru locuinţa asigurată, în cazul în care survin situaţii de urgenţă, următorii meseriaşi şi preia cheltuielile în limita sumei maxime asigurate stabilite (cheltuielile pentru drum şi pentru timpul de lucru) per caz asigurat:

- instalatorul sanitar în cazul stricăciunilor sau defectelor la instalaţiile de gaz, apă sau încălzire;

- instalatorul electrician în cazul stricăciunilor sau defectelor la instalaţiile electrice;

- serviciul de desecare (asanare);

- lăcătuşul, tâmplarul şi serviciile de specialitate competente în cazul stricăciunilor sau

defectelor la uşi şi ferestre;

- ţiglarul, tinichigiul şi dulgherul în cazul reparaţiei acoperişului la locuinţa proprie şi la dependinţe;

- geamgiul în cazul spargerii vitrificării exterioare;

- firmele de curăţire a ţevilor (conductelor) în cazul înfundării sistemului de ţevi (de conducte).

5.2 Aparate de încălzire.

În cazul întreruperii instalaţiei de încălzire a locuinţei asigurate din cauza unui defect respectiv a unui deranjament în timpul perioadei de încălzire, centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore organizează un aparat de încălzire de împrumut pe durata întreruperii încălzirii şi preia cheltuielile în limita sumei maxime asigurate stabilite per caz asigurat.

5.3 Serviciul pentru fabricarea cheilor.

În cazul blocării locuinţei asigurate, pierderii sau furtului cheilor de la locuinţa asigurată, centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore organizează deblocarea respectiv înlocuirea cheilor pierdute sau furate şi preia cheltuielile în limita sumei maxime asigurate stabilite per caz asigurat.

5.4 Serviciile de mutare şi depozitarea de urgenţă.

În cazul în care locuinţa asigurată devine neutilizabilă ca urmare a unui eveniment care a produs pagube, iar amenajările locuinţei trebuie mutate şi depozitate temporar, centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore numeşte firmele de transport convenabile şi preia cheltuielile în limita sumei maxime asigurate stabilite per caz asigurat.

6. Răspunderea.

Asiguratorul nu răspunde pentru prestatorii de servicii mediaţi şi / sau delegaţi.

7. Evenimentele neasigurate.

Pe lângă excluderile specificate în cadrul condiţiilor generale de asigurare pentru toate ramurile domeniului, următoarele pagube şi împrejurări nu sunt asigurate sau limitează obligaţiile asiguratorului de plată a compensaţiilor:

7.1 Prestările de servicii respectiv serviciile, care se află direct sau indirect în corelaţie cu revizia şi întreţinerea obişnuită (regulată);

7.2 Pretenţia cu privire la compensaţii şi servicii nu există, dacă asiguratorul nu si-a dat acordul în ceea ce priveşte prestarea de servicii sau dacă înlăturarea pagubelor se face de către persoana asigurată prin organizare şi rezolvare proprie.

7.3 Nu se compensează pagubele pentru care se poate obţine despăgubire pe baza unui alt contract de asigurare.

8. Comportamentul în cazul daunelor.

Sunt valabile regulile referitoare la comportament specificate pentru toate ramurile domeniului în cadrul condiţiilor generale de asigurare.

Condiţiile pentru garanţia cu privire la autoturism/asistenţă rutieră pe teritoriul Europei.

1. Centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore.

Prin centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore persoana asigurată poate solicita ajutor în caz de accident, pană, avarie sau în cazul furtului vehiculului în cadrul următoarelor condiţii. Pentru a putea beneficia de servicii, este necesară, în oricare din cazuri, informarea centralei pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore. Centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore determină toate măsurile necesare, în special stabilirea contactelor necesare cu organizaţiile care se ocupă cu remedierea penelor şi avariilor, cu atelierele, cu hotelurile şi cu societăţile de transport, care fac parte din domeniul transportului public si particular. De asemenea, centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore ia deciziile cu privire la alegerea şi executarea măsurilor de ajutor corespunzătoare.

2. Vehiculele asigurate.

Protecţia prin asigurare se extinde asupra autoturismelor, motocicletelor, locuinţelor mobile (rulote, vehicule locuinţă) şi vehiculelor combi cu pană la 9 locuri, care nu sunt folosite în scop comercial, sunt înmatriculate pe numele persoanei asigurate (nu maşini închiriate) şi nu sunt mai vechi de 10 ani.

3. Persoanele asigurate.

În afara persoanei asigurate sunt asigurate şi persoanele, care se află în vehiculul asigurat în momentul producerii penei, avariei sau accidentului.

4. Domeniul de valabilitate al asigurării.

Protecţia prin asigurare este valabilă pentru evenimentele care survin pe teritoriul Europei în sens geografic, la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu a persoanei asigurate (sau de un punct de trecere a frontierei), în timpul unei călătorii a persoanei asigurate, pentru care aceasta a rezervat cel puţin o înnoptare.

5. Serviciile asigurate.

5.1 Ajutorul la faţa locului sau remorcarea în caz de pană sau avarie.

Dacă în urma unei pene, avarii sau a unui accident vehiculul se află în incapacitatea de a mai circula, centrala pentru apeluri de urgenţă cu program de lucru de 24 ore organizează şi plăteşte ajutorul la faţa locului sau remorcarea spre cel mai apropiat atelier. Cheltuielile pentru reparaţii şi piese de schimb, care depăşesc ajutorul obişnuit în caz de pană sau avarie, nu sunt asigurate.

5.2 Transportarea retur a autovehiculului / călătoria spre casă.

Dacă în urma unei pene, avarii sau a unui accident vehiculul nu poate fi reparat în termen de 24 ore (în străinătate în termen de 5 zile datorită expertizei) într-un atelier apropiat locului producerii avariei sau accidentului, asigurătorul organizează şi plăteşte următoarele servicii până la valoarea sumei asigurate:

- Cheltuielile certificabile pentru călătoria spre casă, spre localitatea de domiciliu a persoanei asigurate, a persoanelor aflate în vehicul; însă în cazul cel mai extrem cheltuielile pentru călătoria spre casă cu un mijloc de transport public. În cazul în care călătoria cu trenul depăşeşte durata de 6 ore, există pretenţia de plată a compensaţiei, în funcţie de alegerea asiguratorului, pentru un bilet de tren la clasa 1 sau pentru un bilet de avion la clasa economic (Economy Class);

- Pe teritoriul ţării de reşedinţă vor fi preluate cheltuielile de călătorie ale unei persoane în vederea recuperării vehiculului;

- Cheltuielile pentru transportarea retur a autovehiculului repus în stare de circulaţie, respectiv a autovehiculului regăsit, spre localitatea de domiciliu a persoanei asigurate;

- În cazul transportării retur din străinătate, preluarea cheltuielilor de transport se efectuează în cadrul limitei specificate numai dacă nu este vorba despre o pagubă totală. În caz contrar vor fi preluate cheltuielile vamale.

- Subvenţionarea cu 300 RON pe zi pentru maximum 2 zile, în conformitate cu pachetul asigurat, a cheltuielilor pentru autoturismul închiriat pentru călătoria spre casă respectiv pentru continuarea călătoriei;

- Înnoptarea la hotel: în cazul în care vehiculul nu poate fi reparat în aceeaşi zi, asigurătorul organizează maximum 2 înnoptări la hotel şi preia cheltuielile conform pachetului de asigurări ales.

6. Evenimentele neasigurate.

Pe lângă excluderile specificate în cadrul condiţiilor generale de asigurare pentru toate ramurile domeniului, protecţia prin asigurare nu există;

- în cazul în care avariile se produc ca urmare a întreţinerii defectuoase a vehiculului şi deficienţele vehiculului care au dus la producerea avariei, au existat şi / sau au putut fi recunoscute încă de la începutul călătoriei;

- în cazul în care remedierea defectelor este rezolvată de către însăşi persoana asigurată.

7. Comportamentul în cazul daunelor.

Sunt valabile regulile referitoare la comportament specificate pentru toate ramurile domeniului în cadrul condiţiilor generale de asigurare.

Comportamentul în cazul daunelor

Vă rugăm să reţineţi că fără notificarea imediată a Mondial Assistance după producerea daunei, nu mai puteţi înainta pretenţiile dumneavoastră de preluare a costurilor de către asigurare.

Orice anulare trebuie să fie anunţată în scris la Mondial   Assistance şi la oficiul pentru rezervări (agenţia de turism), în termen de 48 de ore, respectiv 2 zile lucrătoare, după apariţia evenimentului asigurat.

Orice daună produsă trebuie justificată în baza documentelor originale. De aceea, vă rugăm păstraţi cu atenţie toate documentele care pot fi necesare pentru   dovedirea daunelor şi trimiteţi-le (în original) împreună cu poliţa de asigurare la Mondial Assistance, astfel încât să se evite întârzierea prelucrării dosarului dumneavoastră de daună.

Niciun intermediar nu este autorizat, prin acord scris sau verbal, să confirme o protecţie prin asigurare care se abate de la condiţiile generale de asigurare Mondial Assistance.

Condiţii de asigurare suplimentare sau modificările aduse, sunt valabile numai dacă au fost efectuate în scris şi aprobate de asigurător.

Prima de asigurare trebuie plătită în avans, pentru întreaga durată a călătoriei, o prelungire a protecţiei prin asigurare nefiind posibilă după începerea călătoriei. Asigurate sunt persoanele desemnate în poliţa de asigurare, numai dacă acestea aveau în momentul încheierii asigurării domiciliul stabil în România sau într-un stat al Uniunii Europene de cel puţin şase luni.

La încheierea contractului de asigurare   sunt valabile condiţiile actuale de asigurare Mondial Assistance precum şl serviciile şi tarifele din prezentul pliant. Condiţiile de asigurare şi formularele sunt disponibile la cerere în biroul   de turism unde aţi încheiat asigurarea sau la www.mondial-assistance.ro.

Centrala  de Urgenţă Mondial Assistance va fi notificată imediat în următoarele cazuri: Pentru a solicita un transport de urgenţă – Spitalizare ■ Tratamente ambulatorii multiple • întreruperea călătoriei • Accident petrecut în timpul   călătoriei • Călătoria de întoarcere cu regim special • Asistentă Rutieră-Serviciile oferite le regăsiţi la descrierea produselor.

*   Ne rezervăm dreptul dea modifica conţinutul servici¡lor şi primelor oferite. Toate primele sunt exprimate în RON. Informaţiile postate pe acest site pot conţine erori de tehnoredactare. Ediţie tipărită la data de 14.03.2013.
AGA International S.A., Filiala pentru Austria, Pottendorfer Straße 25 -27, 1120 Wien.

Adresa   de corespondenţă:

Calea   Floreasca, nr. 169 Sector 1, Bucureşti România

Tel/Fax: +40   213122236

+   40 21 312 22 38 Email:   offlca.ro@mondlal-asslstanca.at

www.mondial-assistance.ro

Transport de urgenţă

Zborul de salvare (Aeroambulanţa) poate fi organizat exclusiv de către Mondial Assistance.

Pentru a solicita un zbor de salvare, contactaţi Centrala de Urgenţă Mondial Assistance:

Tel.   +40 21 312 22 37              Fax +43 1 525 03-888

MONDIAL ASSISTANCE

În caz de urgenţă contactaţi

24 – Ore Centrala de Urgenţă

+40 213 122237

Fax: 443152503888   assistance@mondial-assistance.at

AGA International SA (Filiala pentru Austria)

Adresa de corespondenţă

Calea Floreasca, nr 169,                                                       

Sector 1, Bucureşti, România

 

 Posted by at